top of page
Search
  • Writer's pictureMarco De Luca

Formulärhantering Med HL7 FHiR

Inledning Bloggen beskriver kortfattat behoven av en gemensam formulärstandard samt ett exempel på hur HL7 FHiR kan lösa detta.

Formulärhantering Inom kommun och landsting används formulär som en del av många verksamhetsprocesser. Inom vården används t.ex. formulär för hälsodeklarationer, uppföljningar, skattningar. Det är ofta stora volymer som hanteras dagligen. Vården använder även s.k. instrument (formulär) möjliggör får vården att dra kvalificerade slutsatser kring patienten (några exempel på EQ5D, AUDIT-C, MADRAS). Inom kommunal verksamhet används också formulär i stor omfattningen. Kommunikation med kommunens invånare och företagare sker ofta via formulär. Det kan handla om allt från ansökan om serveringstillstånd, livsmedelshantering, bygglov till ansökan om skolskjuts. En kommun kan ha ett 500-tal olika formulär. Förvaltning av ensade gemensamma formulär behövs, varje vårdverksamhet borde inte ta fram sin egen hälsodeklaration. Ett kommunalt serveringstillstånd[1] borde vara lika i alla kommuner. Det efterfrågas en arkitektur för en gemensam formulärhantering inom vård, omsorg och kommunal verksamhet.Gemensam teknisk standard för informationsöverföringSkapar löskoppling mellan e-tjänsteplattformar och verksamhetssystem.Gemensam begrepps- och informationsmodellSkapar semantisk interoperabilitetGemensamma mallar för vanligt förekommande formulärSkapar effektivare arbetssätt och bättre användarupplevelse Varför standardisering För att möjliggöra informationsöverföring mellan olika e-tjänsteplattformar och olika verksamhetssystem bör en gemensam standard användas. Formulären bör transporteras med ett systemoberoende tekniskt format mellan system och över organisationsgränser.


Gemensamma standards ökar återanvändning och vi kan ta fram gemensamma komponenter. Systemleverantörer behöver inte anpassa sina produkter för lokala gränssnitt eller systemspecifika format.Verksamheten kan hantera information oberoende av vilken produkt/mjukvara som verksamhetssystem utgör.Gemensamma återanvändbara mallarSystemberoende tekniskt format skapas förutsättningar för lös koppling. Gemensam begrepps- och informationsmodell En avgörande framgångsfaktor för informationsöverföring är en gemensamma begrepps- och informationsmodeller. Detta ”lilla” området fördjupar vi oss inte i denna blogg. Standarden HL7 FHiR FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) är en standard skapad av den internationella organisationen HL7. HL7 är en standard för utbyte av patientuppgifter och journalinformation. Tillägget FHiR, baseras på en modern REST-arkitektur och beskriver hur informationsmängder (resurser) skall utbytas mellan konsument och producenter. HL7 stöds av många leverantörer inom hälsa och sjukvård både i Sverige och internationellt. FHiR är en ny lättillgänglig standard som anammas av fler och fler internationella aktörer. Intresset i Sverige bör också kunna anses vara stort. Ineras RIV-TA[2] tjänstekontrakt/integrationsprofiler är i huvudsak baserade på HL7 CDA[3]. Formellt beslut om nationellt FHiR saknas, men många initiativ inom området pågår. HL7 FHiR är framtagen för att göra det så enkelt som möjligt för utvecklare att använda. Standarden är i sitt grundformat mycket enkel att tillämpa men kan blir komplex om standardens ”extensions” inte används med eftertanke. En lite mer omfattande överflygning över HL7 FHiR kommer i kommande bloggar. Primärt används REST som överföringsprotokoll och information beskrivs(kodas) med XML eller JSON (och Turtle). Standardens status: HL7 FHiR version 1.0 förväntas ha följande releaseplan:Version 1.0 förväntas släppas under 2018 med begränsningen att den endast innehåller det tekniska ramverket.Under 2018/2019 förväntas nästa version släppas då med de resurser som har mognadsgrad 5.Resursen formulärhantering(Questionnaire/QuestionnaireResponse) har för närvarande mognadsgrad 3.Läs mer om FHiR här: https://www.hl7.org/fhir/index.html Läs om SKL/Ineras syn på FHiR standarden här: http://rivta.se/workinprogress/Utvardering_av_internationella_standarder-PA8.pdf HL7 FHiR Formulärhantering Inom HL7 FHiR har man standardiserat formulärhantering, två resurser finns definierad för detta ändamål.Questionnaire (Formulärmallen)QuestionnaireResponse (besvarat formulär)Resurs: Questionnaire – Formulärmallen (mallen) Resursen är en paketering av formulärets informationsstruktur, innehåll som frågor, svarsalternativ och presentationsregler.    Exempel på behov FHiR Questionnaire (mallen) stödjer:NamnTitelBeskrivningStatusVersionÄgareStöd för semantiskt definition.Informatisk definitionerkodade värden med en strukturIdentifierareInformationstexterGruppering av frågorKategorisering formulärEtiketteringDölja/visa frågorPresentationsorienteringReadonly frågorHjälptexterInmatningsbegränsning (min/max)Frågetyper (textfält, flervalsfrågor - alla möjliga varianter, listas ej här)Obligatoriska frågorRelationer mellan frågor/svarsalterntivRegExpBilagor.. Standarden täcker sannolikt majoriteten av de behov som finns inom normal formulärhantering. Utöver standardfunktionalitet kan man alltid skapa s.k. ”extensions[4]” som utökar standarden (t.ex. specifika frågetyper eller svarsalternativ). Vid egna tillägg ”extensions” måste samtliga parter stödja dessa. Viktigt är att formulärmallen innehåller informationsstruktur och innehållsdefinition. Grafisk presentation (CSS etc) hanteras inte av mallen. Rendering och grafisk presentation förväntas hanteras av respektive plattforms kontext (Webb, mobil etc). Mallar kan med fördel används av e-tjänsteplattform för att automatiskt generera e-tjänsten t.ex. ”Hälsodeklaration inför operation” eller ”Ansökan om serveringstillstånd”. En mall (Questionnaire) kan med fördel förvaltas i ett gemensamt mallarkiv. Hur ser det ut då? Exempel på flervalsfråga med kopplad uppföljningsfråga. Om användaren svarar ”ja” på frågan ”Röker du?” måste användaren besvara uppföljningsfrågan ”Hur mycket röker du?”. Frågan är obligatorisk.

<item>         <linkId value="a65dbdfc-a42e-4329-ae7d-1c6aeb9d89a5" />         <text value="Röker du?" />         <code>           <!-- SNOMED-CT -->           <system value="1.2.752.116.2.1.1"/>           <version value="1.0"/>           <code value="77176002"/>           <display value="Rökare"/>         </code>

        <type value="choice" />         <required value="true" />         <option>             <valueCoding>                 <system value="http://kodverk.org.se/ja-nej-null” />                 <version value="1" />                 <code value="1" />                 <display value="Ja" />             </valueCoding>         </option>         <option>             <valueCoding>                 <system value="http://kodverk.org.se/ja-nej-null” />                 <version value="1" />                 <code value="2" />                 <display value="Nej" />             </valueCoding>         </option>         <option>             <valueCoding>                 <system value="http://kodverk.org.se/ja-nej-null” />                 <version value="1" />                 <code value="3" />                 <display value="Vet inte" />             </valueCoding>         </option>  </item>


<item>     <linkId value="33058c6a-ff08-4da9-a8e4-6147fcd1ef89" />     <text value="Hur mycket röker du?" />     <type value="string" />     <enableWhen>         <question value="a65dbdfc-a42e-4329-ae7d-1c6aeb9d89a5" />         <answerCoding>             <system value="http://kodverk.org.se/ja-nej-null"/>             <version value="1" />             <code value="1" />         </answerCoding>     </enableWhen>     <required value="true" /> </item>


Läs mer om resursen här: https://www.hl7.org/fhir/questionnaire.html Resurs: QuestionnaireResponse – Besvarat formulär Ett besvarat formulär hanteras av resursen questionnaireResponse. Ett besvarat formulär innehåller frågan, kodning av frågan samt dess svar. En referens till själva mallen finns alltid. Exemplet illustrerar hur besvarade frågor kodas.


<item>   <linkId value="a65dbdfc-a42e-4329-ae7d-1c6aeb9d89a5"/>   <text value="Röker du?"/>   <answer>     <valueCoding>       <system value="http://kodverk.org.se/ja-nej-null "/>       <version value="1"/>       <code value="1"/>       <display value="Ja"/>       <userSelected value="true"/>     </valueCoding>   </answer> </item> <item>   <linkId value="a65dbdfc-a42e-4329-ae7d-1c6aeb9d89a5"/>   <text value="Hur mycket röker du?"/>   <answer>     <valueString value="Ganska mycket!"/>   </answer> </item>


[1] SKL projektet Serverat arbetar med standardisering av kommunala ansökan/anmälan. Se http://skl.se/serverat [2] RIV-TA. Regelverk för interoperabilitet inom vård och omsorg. [3] HL7 Clinical Document Architecture (CDA)Läs mer om resursen här: https://www.hl7.org/fhir/questionnaireresponse.html [4] FHiR Extensions är ett sätt att utöka egenskaper på en resurs.

154 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page